Cauzele mişcărilor studenţeşti (II - Acte)

— Fapte şi acte —

II. Acte

Actele doveditoare ale cauzelor care provoacă mişcările studenţeşti, sunt aşa de numeroase, încât se în­ţelege de sine că nu pot să fie re­produse în cadrele unui articol. E vorba dar numai de unele acte, cele mai din urmă, şi numai de la Uni­versitatea din Iaşi. Aceste acte au însă o însemnătate deosebită, gene­rală, pentru că ne arată, In ultima analiză, cauza cauzelor acestor miş­cări, care este:

Conflictul de directive dintre pro­fesori şi studenţi.

Să se noteze: e vorba de „anu­miţi" profesori, şi — ceeace nu voiesc să înţeleagă anumiţii profesori — de studenţi cetăţeni, cari au dreptul, oricând, dar, in cazul de faţă, au şi datoria imperioasă ca să-şi apere ideile lor, nu contrarii, ci obligatorii, chiar şi mai ales pentru şcoală, ele trebuind a fi respectate, aşa dar, în primul rând, de pro­fesori.

Conflictul de directive, de care vorbim, noi îl vom rezuma în ur­mătoarea formulă:

Studenţii cetăţeni susţin directiva principiilor naţionaliste şi religioase creştine — profesorii se luptă ca să impună studenţilor directiva princi­piilor anti-naţionale, umanitariste şi antireligioase — aşa zise de „li­beră cugetare", uniţi cu jidanii.

Se luptă profesorii: cum? Prin scrieri, prin prelegeri, prin confe­rinţe, adresându-se mintei? Nu! Se luptă prin injurii, prin pedepse, prin suspendări de la examene, prin eli­minări din Universitate, prin închiderea căminurilor, prin impunerea unor declaraţii dezonorante, spre a fi reprimiţi, va să zică: adresându-se trupului copleşit de nevoi. Cu alte cuvinte, şi în aceasta constă vina lor cea mat mare, şi tot odată eroarea supremă — pentru că este suprem de odioasă şi de ridiculă:

Profesorii abuzează de disciplina şcolară, ca sâ reprime mişcarea ce­tăţenească a studenţimei, având de scop apărarea cui turei naţionale.

Trist dar adevărat.

De aceea tocmai sunt aşa de în­ semnate actele celor petrecute, in ultimul timp la Universitatea din Iaşi. Căci aici domină, mai cu deo­sebire, categoria profesorilor „anu­miţi" ţărănişti, cu principii antinaţionle şi antireligioase — a lui P. Bujor, cel cu "lumina dela Răsărit" şi a lui Dr. C. Parhon, dela Socola cel cu candidatura „ciocanelor" co­muniste, în alegeri.

De aici a pornit şi ultima campa­nie, având de scop, ca de data aceasta — cu orice preţ — să pună capăt mişcărilor studenţeşti, cari sunt o primejdie mare pentru ji­dani. Căci Românii — a căror cul­tură naţională o apără — cum ar putea să se teamă de dânsele?

Planul de campanie, a fost aşadar întocmit, de acest stat major — după toate regulile tactice, si profi­tând de ultimele întâmplări — cu următoarele obiective:

I. Darea în judecată a profesorului A. C. Cuza ca „autor moral", răspunzător de toate mişcările.

II. Terorizarea studenţimei naţionaliste-creştine, prin disciplina şco­lară a foamei, a suspendârei de la examene şi a eliminărei din Uni­versitate.

III. Introducerea poliţiei şi arma­tei în Universitate, pentru asigu­rarea „ordinei" principiilor antinaţionaliste şi anticreştine.

Cu aceste mijloace, profesorii ţă­rănişti, de la Iaşi, au crezut că nu va mai fi vorba de interese naţio­nale româneşti, cu „numerus clau­sus": rămânând ei — şi cu jidanii — stăpânii, pentru totdeauna, pe Universitate, şi continuând să lu­creze, pentru „cultura umană".

Consiliul, sau cum i se zice, cu pompă „Marele Colegiu" — care dovedeşte Ia orice ocazie că este mai mult "colegiu", decât "mare" — folosindu-se de întâmplarea nenoro­cită cu moartea Prefectului Manciu începe campania pentru atingerea primului ei obiectiv: darea în judecată a profesorului A. C. Cuza.

In şedinţa de Ia 31 Octombrie 1924, cu înjosiri de gândire şi de simţire elementară, neînchipuite, cu vociferări şi insulte majoritatea „ţărănistă" a votat următoarea mo­ţiune ca expresie a Marelui Colegiu care vorbeşte, notaţi bine, de „situ­aţia morală", de „conştiinţa corpului profesoral" şi de „sufletul neamu­lui!". Dar iată textul acestei isto­rice, oarecum, "Moţiuni":

„Colegiul Universităţei din Iaşi, întrunit pentru a examina situaţia morală a acestor instituţii culturale faţă cu crima care a răpit viaţa nenorocitului Manciu, constată, cu adâncă durere, că această crimă, care necinsteşte su­fletul neamului românesc în cre­dinţa sa tradiţională, turbură profund conştiinţa corpului profesoral al acestei înalte instituţiuni de cultură şi educaţiune, de oarece ea este rezultatul unei anumite şcoli, condusă de dl prof. A. C. Cuza, şcoală, ce sub cuvânt de religie şi naţionaliştii, rătăceşte spiritele tineretului şi excită pa­timile.

Colegiul Universităţei rămâne cu atât mai îndurerat cu cât, in explicaţiunea dată astăzi, d. prof. A. C. Cuza nu vrea să recunoască imensa sa parte de răspundere în crima comisă şi că nu este de sperat nici o schimbare în atitu­dinea d-sale.

Din această „Moţiune" — istorică, pentrucă zugrăveşte starea de spirit a unor „universitari" români, de la în­ceputul veacului al XX-lea — reţin omagiul, involuntar, ce mi-se aduce când se recunoaşte, că „nu este de sperat nici o schimbare în atitudinea d-sale" a mea, ceea ce rezultă din răspunsurile ce Ie dădusem Colegiu­lui la învinuirea absurdă ce mi se făcea. Şi sunt în drept să întreb. „Schimbare în atitudine — cum? Să mă fac „ţărănist"?

Dar după atingerea primului obiectiv al campaniei — cu darea mea în judecată — iată şi obiecti­vul al doilea.

*

In şedinţa de la 28 Noembrie 1924, Senatul „ţărănist" al Univer­sităței — asupra cererei Asociaţiei studenţilor creştini de a li se admite să serbeze ziua de 10 Decembrie a luptei pentru cultura naţională, printr'un serviciu religios la catedrala Mitropoliei şi printr'o conferinţă culturală, ce urma să se ţină în Aula Universităţei de către d. prof. I. Găvănescu — decide:

„1. Sub nici o formă, ziua de 10 Decembrie nu poate fi consi­derată ca zi de sărbătoare a Uni­versităţei.

2- Nu acordă nici sala paşilor perduţi nici Aula pentru serbare în acea zi — precum nu aprobă nici suspendarea vreunui curs.

3. Autoriză pe d. Rector, ca în caz când studenţii vor nesocoti hotărârea Senatului, să ia toate măsurile pentru asigurarea liniştei din ziua de 10 Decembrie 1924, la caz de nevoie sâ închidă Uni­versitatea şi Câminurile, cu abrogarea drepturilor câştigate la ob­ţinerea locurilor prin căminuri"

Va să zică: închiderea Universită­ţei şi Căminurilor, cu abrogarea drepturilor câştigate, uitaţi, prin concurs. Adică, pur şi simplu: foa­mea şi perderea studiilor. Pentru ce? Pentrucă studenţii creştini, ca cetăţeni, desigur, au cerut să serbeze aniversarea luptei lor pentru apăra­rea culturei naţionale româneşti, printr'un serviciu religios şt o confe­rinţă a unui Profesor, în Aulă.

Fără a fi cum se zice serbătoare a Universităţei — şi e trist — în­treb: oare studenţii nu aveau drep­tul să considere ziua de 10 Decem­brie ca o serbare a lor? Şi nu era firesc, ca cel puţin să li se acorde Aula pentru conferinţa unui profesor? Ce neajuns ar fi rezultat din această împăciuitoare concesie din partea Senatului?

Nu! Senatul nu cedează! El doar voeşte să aplice programul integral „ţărănist", al reprimărei oricărei mişcări naţionaliste creştine:

„Nu acordă nici sala paşilor per­duţi, nici Aula pentru serbare „in acea zi".

Două consecinţi — din care nu este îndoială care era mai nenoro­cită — puteau să rezulte din această măsură:

Triumful Senatului, asupra stu­denţilor, cari veneau să se supună umiliţi, ca nişte copii — renunţând la principiile, şi la lupta pe care o duceau pentru cultura naţională creştină — de frica perderei examene­ lor şi a locurilor din Căminuri. Sau:

Rezistenţa studenţilor, ca să-şi apere prin tipiile şi să continue miş­carea de apărare a culturei naţionale, pentru care se luptă studenţi­mea creştină de la toate Universi­tăţile ţărei.

A rezultat consecinţa din urmă. Studenţii au stăruit să-şi ţină ser­barea, dând naştere la incidentele, pe care Ie ştim şi care continuă încă în momentul când scrim aceste rânduri — în ziua „Unirei", de 24 Ianuarie 1925.

Universitatea din laşi este ocupată de armată. Studenţii cari sunt admişi să intre în Universitate — căci acei de la Facultatea de drept nu sunt admişi — trebue să treacă prin controlul poliţiei.

Senatul universitar „ţărănist", şi-a atins, aşa dar, şi obiectivul al doilea, al campaniei sale pentru triumful, cu orice preţ, al directivei princi­piilor antinaţionale şi anticreştine.

Nu ne mai rămâne decât să cităm cele arătate într'un ultim act oficial, ca să vedem cu ce preţ şi-a realizat şi obiectivul al treilea introducerea poliţiei şi armatei în Universitate.

*

Procesul-Verbal No. 16, din 5 Ianuarie 1925, ora 17 — al Consiliului Universităţei din Iaşi — prin însuşi glasul Rectorului, Dr. A. Slătineanu, vine să ne lămurească pe deplin asupra rezultatelor pe cari le-au dobândit profesorii anumiţi „ţăranşti" stăpâni pe Senat prin mă­surile lor.

lată mai întâiu ce ne spune Rec­torul Dr. A. Slătineanu, că a păţit în ziua de 9 Decemvrie, imediat după introducerea armatei in Univer­sitate. Citez textuI cu cuvintele Rec­torului:

„In ziua de 9 Decemvrie, la ora 4 1/2, am introdus armata în Uni­versitate. Mi s'a prezentat şi d-l Procuror Panu, care primise ordine în această privinţă.

Pe la 5, în momentul pe când eşeam — un student foarte agi­tat s'a adresat ţipând cât îl lua gura cu un ton ameninţător — căutând în mod vizibil să provoace scandal. M'am informat cum îl cheamă şi când am vrut să pă­şesc înainte s'a pus în faţa mea in mod ostentativ. După invitaţia făcută de dl Prefect s'a dat la o parte. Eram însoţit şi de dl. Procuror Panu. Am plecat căci aveam un examen Ia dl. Dr Radu şi eram chiar în întârziere".

Am plecat căci aveam un examen — şi eram chiar în întârziere: veţi conveni că sunt perle care vin să împodobească faptul întristător, în orice privinţă, că Rectorul a fugit apărat de Procuror şi Prefect, după ce măsura sa nechibzuită produsese dezordinea.

Dar iată ce a păţit un alt corifeu ţă­rănist, matematicul A. Myller, hui­duit de studenţi, pe cari ii insultă la orice ocazie. Cităm declaraţia Procurorului Panu, reprodusă de Rector în acelaş Proces-Verbal:

— „D-le Procuror, te rog să ares­tezi imediat pe studenţii cari m'au huiduit, zice dl profesor Myller. Am cerut d-Iui profesor Myller să-mi arete pe cei vinovaţi, şi în acest scop am mers împreună în mijlocul studenţilor cari se aflau în mijlocul sălii. Acolo dl. Myller mi-a declarat că nu mai vede pe acei cari l'au huiduit, adăugând: vedeți, domnule pro­curor, laşitatea acestor tineri, cu­vinte care au fost acoperite de huidueli."

Din această scenă se vede în ce fel profesorul A. Myller insultă încă odată studenţii — tratându-i de laşi chiar în faţa Procurorului — şi tre­buind să fugă şi el, huiduit.

Dar iată ce se întâmplă, a doua zi, în ziua de 10 Decemvrie Rectorului, după cum însuşi povesteşte „Marelui Colegiu", că a păţit la Rectorat:

„Tot coridorul după eşirea prefec­ tului s'a umplut de studenţi (circa 80 sau 160 cel mult), au închis uşa coridorului rectoratului şi au început să cânte vecinica pome­nire, huidueli, demisia rectorului, barba rectorului, etc. In acest timp băteau cu pumnii şi picioarele în uşi, strigând: demisia. După un timp, pe care nu-l pot afirma just, jumătate de oră ori trei sferturi de oră, nu ştiu bine, s'a introdus un grup de soldaţi prin labjratorul d-lui profesor David, care a început să împingă pe studenţi...

Cum mascarada nu se mai ispră­vea, dl. Prefect a intrat din nou (venind prin laboratorul prof. Da­vid) şi ne-a propus să ne scoată pe din dos, deoarece domnii stu­denţi nu vreau să plece. Aşa am şfers-o cu cei doi colegi pe din dos".

"Am şters-o cu cei doi colegi pe din dos". — Iată rezultatul măsu­rilor silnice, luate de senatul „ţără­nist", prin rectorul A. Slătineanu, pus anume, cu mandatul imperativ, pentru că are reputaţia şi porecla de "Turc". "Turcul" însă — care insultă pe studenţi ţigăneşte — a fugit pe din dos.

Ca dovada, că toate aceste silnicii nu au de scop să asigure ordinea în Universitate, ci să impună studen­ţilor directiva „ţărănistă", antinaţio­nală şi antireligioasă —- chiar cu preţul dezordinei — voiu cita urmă­torul incident dintre prof. Şerban şi Decanul Dr. Parhon, din şedinţa de Ia 5 Ianuarie 1925, a Consiliului uni­versitar. Reproduc însuşi textul pro­cesului verbal:

Dl profesor Şerban. In faţa po­liticei studenţilor se ridică o poli­tică personală. Studenţii nu pot crede ca noi şi nici nu le putem impune aceasta.

„La d-voastră, domnule Decan, s'a prezentat un student cu „Svastica" pe piept, şi l'aţi blamat.

Dl. profesor Dr. Parhon. l-am spus: Ia porcăria aceia din piept".

Dl profesor Şerban. Iată deci că opuneţi studenţilor politica perso­nală a d-voastre".

Conflictul de directive, cum se vede, apare aici lămurit, din spon­taneitatea acestui incident care dă pe faţă şi mijloacele de cari se ser­vesc profesorii „ţărănişti", ca să-şi impună politica lor. Profesorul cu "ciocanele" comuniste, Dr. C. Par­hon strigă la studentul cu „Svastica", naţionalistă şi creştină.

„Ia porcăria aceasta din piept"!

Discutarea acestei atitudini, ca şi a celorlalte insulte şi nedreptăţi, ale profesorilor „ţărănişti", voind să-şi impună politica lor studenţimei — şi provocând astfel conflictul de directive, care este adevărata cauză a dezordinelor din Universitate — a fost înlăturată din discuţia Consiliu­lui universitar: pentrucă scopul era să se reprime mişcarea studenţilor, cu idei naţionaliste creştine, şi să se dea în judecată „autorul moral", al tuturor răutăţilor, care sunt eu, A. C. Cuza! Nu ei, „ţărăniştii", pri­gonitorii şi insultătorii triviali ai stu­denţilor.

Nici unul din acuzatorii mei, nu a putut cita nici un fapt împotriva mea. Nici o dovadă. Consiliul uni­versitar nici nu cercetează măcar, după cum rezultă din următoarea declaraţie a rectoratului, în aceeaşi şedinţă:

„Că studenţii au lucrat după in­dicaţiile d-lui Cuza, n'am nevoie să mai cercetez" ...

Dar ca să vadă şi mai bine pe ce baze anume s'a cerut darea mea în judecată — şi cu ce sărăcie nu nu­mai de dovezi, ci şi de minte avem a face — voi mai cita, după acelaş Proces-Verbal, declaraţia unui alt profesor bine cunoscut „ţărănist", Costăchescu:

Dl profesor Costăchescu. Dacă luăm numai faptul constatat, de mai toţi că în ziua de 10 De­cembrie, după ce studenţii au hui­duit şi fluerat pe Rector au mani­festat simpatic la locuinţa d-lui Cuza. Aceasta nu e o dovadă su­ficientă?"

Dovadă suficientă". Punct. După care Consiliul „ţărănist" votează ur­mătoarea "Moţiune" cetită de Rector.

I. Universitatea trebue deschisă nu­ mai după ce vor fi urgent apli­cate sancţiuni contra studenţilor autori ai ultimelor turburări, şi

II. După ce autoritatea competentă va hotărî luarea sancţiunilor în ce priveşte autorul moral al acestor grave neorăndiieli, dl profesor A. C. Cuza.

*

Pe baza acestei „Moţiuni", aclamată de majoritatea «ţărănistă", a Consiliului Universităţei din Iaşi, în şedinţa de la 5 Ianuarie 1923: Mi­nisterul Instrucţiunei publice, cum nici nu se putea altfel, a numit o Comisiune de anchetă, compusă din D-nii Profesori N. Basilescu şi C Rădulescu-Motru dela Bucureşti, şi Traian Bratu, de la Iaşi, care — fiind parte în conflict — după ce totuşi primise, a fost silit să demi­sioneze, rămânând numai doi.

Înaintea acestei Comisiuni de doi cei mai mulţi dintre profesorii citaţi — în frunte cu dl. prof. M. B Cantacuzino — au omis să se prezinte. Cei cari s'au prezentat nu au putut aduce nici o dovadă.

Depoziţia mea — cu dovezile relei credinţi a învinuirilor ce mi s'au adus — o voiu publica la timp. Deocamdată era nevoe să public acestea, unele acte: pentru ca marele proces, al conflictului de directive de la Universitatea din Iaşi să poată fi judecat de instanţa supremă, care este opinia publică.

A. C. Cuza

(Material preluat din publicația România Întregită, anul I, nr 2 din 15 februarie 1925)