Ceeace nu se poate tolera

Nici odată iubirea, firească, pen­tru acele produse literare în care se oglindeşte ţara noastră şi se întru­pează spiritul rasei căreia-i aparţi­nem, nu ne-a făcut să cădem in defectul, condamnabil, de a judeca o operă după naţia căreia-i aparţine autorul. Nici odată nu ne-am gândit a interzice ori cui ar fi dreptul de a-şi valorifica talentul în limba noastră, de a fac-e apel prin mijloa­cele lui de creaţie şi simţire la su­fletul nostru.

Dar este un lucru care nu se poate tolera.

De Ia o vreme o parte, numai o parte, din scriitorii de naştere evrei cari scriu româneşte, au ideia că ar putea să domine scrisul nostru, să-i dea tonul, să-i indice direcţia.

Pe vremea ocupaţiei ei ne aduceau ceia ce literatura contemporană a stăpânilor de atunci ai Bucureştilor avea mai infam şi mai corupător. Era un "curent nou" şl în fruntea lui se ceteau numele şi pseudoni­mele lor.

Din nenorocire pentru ei, duşma­nii noştri, cari nu erau şi ai lor, ci tocmai din potrivă, s'au dus. Dar acel grup evreesc nu s'a descurajat. Literatura lor a continuat, înjurând şi spurcând, înveninând şi putrezind pe cetitori. Un Aderca — iertaţi-mă că scriu numele acestui literator fără talent şi fără răspundere morală — s'a impus prin îndrăzneală şi mari­lor reviste, care au slăbiciunea de a curteni modele literare. Şi nu este singurul care a spart prin scandal de stradă uşile reputaţiei.

Scriitorii români s'au asociat, din spirit de gaşcă sau din dorinţa de a se singulariza, ori din teama de a nu fi batjocoriţi de tovărăşia ofen­sivă a novatorilor, la această intrusiune, părând chiar mândri de a colabora la o asemenea operă de degradare a simţului literar şi mo­ral. Ei au aplaudat cartea celui mai sus numit prin care din "umanitarism" îşi făcea râs de răsboiul dreptului nostru naţional.

Apoi |dominatorii" au vrut să-şi aibă foaia lor. Când "Adevărul" şi-a scos un supliment literar facând apel Ia toate notorietăţile, nu i-am refuzat concursul. Dar, din ce in ce mai mult, foaia şi-a arătat adevăratul caracter: scriitorii, in mare parte evrei, se coalizau ca să impună pu­blicului nostru, prin larga răspândire a ziarului, literatura de avant gardă a revoluţiei, fiecare literator fiind adus înainte ca un steag de luptă contra ideii de naţionalitate, contra spiritului de disciplină morală.

Ultima aventură cu genialul desvăluitor parisian al tainelor de câr­ciumă şi de casă de desfrâu e plină de invăţăminte. Spectacolul e dibaciu pregătit: scriitorul glorios, criticul pătrunzător, corul sălbatecilor, toba cea mare, focul bengal.

E o conspiraţie contra sănătăţii morale a acestui popor. Şi contra încercării de a-l internaţionaliza pentru a-l corupe să se ridice orice om, care îşi dă seamă că viforul nostru stă in sufletul onest şi curat al naţiei.

Facă acei câţiva Evrei orice lite­ratură vor, în limba noastră dacă o preferă, dar atentatul contra acestui suflet hotărât nu li-l îngăduim!

Nicolae IORGA

(Din revista Ramuri No. 22 - 23 15 Noembre—1 Dec. 1924)