Din slăbiciunile fatale ale poporului rus

Din desfăşurarea istoriei dela ma­rea revoluţie franceză până în zilele noastre, un gânditor modern, apre­ciind foloasele dobândite de jidani din frământările răsturnătoare de vechi situaţiuni, a extras următorul adevăr, confirmat prin fapte: Revo­luţia este steaua lui Israel. In ade­văr, ori unde s'a produs o schimbare violentă semitul modern a profitat: fie că a obţinut emanciparea politică, fie că s'a întărit economiceşte, fie că a dobândit o influenţă sau chiar preponderenţă în conducerea aface­rilor publice, dar mai ales întru­nind toate aceste beneficii. Astfel de roade a putut culege jidanul din orice Stat european, pentrucă numeroşi consângeni de ai lui au pregă­tit sau au influenţat mersul ideilor premergătoare revoluţiei şi pentrucă în toate revoluţiile secolului trecut neamul jidovesc a dat cel mai mare contingent de instrumente revoluţio­nare. Această afirmaţiune se poate uşor dovedi cu întreaga istorie a veacului al XIX.

Dar, oricât ar fi profitat evreii din schimbarea de regimuri politice sau a stării sociale, istoria pentru prima oară înregistrează în fastele ei fenomenul extraordinar ce s'a pe­trecut la începutul secolului al XX în ţara considerată drept cea mai pu­ternică şi cea mai bine păzită, prin constituţia ei autocrată şi religioasă, faţă de mişcările revoluţionare. Pri­vind situaţia dela suprafaţă nimeni nu ar fi crezut ca imensa împărăţie pravoslavnică „a tuturor Rusiilor" să cadă pradă oligarhiei sângeroase a puterii jidoveşti. Fapt incontesta­bil este, că o mână de jidani, actu­almente Triumviratul Braunstein — Apfelbaum — Rosenfeld (Trotzki — Zinoviev — Kamenef) dispune de soarta unei imense ţări şi a unei populaţii ce trece mult peste 100 de milioane de suflete.

Doctrina comunismului integral, a realizării la maximum a ideii de egalizare a averilor şi situaţiei so­ciale în Stat, această doctrină, nă­scocită de jidanul Carl Marx, a fost aruncată cu dibăcie de propagan­dişti în masa poporului, care s'a lăsat ademenit de cel mai viclean dintre neamuri spre a-i primi jugul cel mai greu şi cel mai ruşinos, acela al unei bande de sceleraţi, cari nici cel puţin nu fac parte din sânul poporului rus. In momente de gravă rătăcire s'a mai întâmplat ca unele naţiuni să răstoarne la ele acasă ceea ce a fost bun, să-şi go­nească brutal dela putere şi chiar să-şi suprime fiii meritoşi, alergând după himera maximului de fericire politică şi socială; dar în asemenea cazuri şi-au ales alţi factori de conducere tot din cercul familiei naţio­nale, rămânând cu acel sentiment de satisfacţie şi mândrie ce rezultă din credinţa că s'a îndreptat o si­tuaţie prin puteri proprii. Să ajungi însă sub călcâiul acelei minorităţi etern streine, despreţuite, batjocorite şi din suflet urâte, cum erau jidanii în Rusia până în ultimele clipe ale ţarismului, aceasta s'a întâmplat nu­mai poporului rus. Cum se explică atâta decădere?

Cauze au fost multe, de care evreul rus a profitat cu măestrie. Amintim câteva. Clasa conducă­toare, stăpânind întinse latifundii, nu a ştiut să facă în ceasul al XI acel pas cuminte prevăzător şi mân­tuitor pe care l'a făcut enorma majoritate a marilor proprietari români, când de bună voe au consimţit la expropriere. Astfel comunismul se­mitului Marx, servit cu rea credinţă, a găsit teren de propagandă.

Alta. Când un regim politic pune pe aceeaşi treaptă, ca o nenorocire na­ţională, faptul de a fi perdut o mare luptă navală cu faptul de a se fi acordat o meritată libertate consti­tuţională, când ţarul Nicolae II a spus că două sunt zilele cele mai negre din viaţa lui, aceia când a perdut în războiul cu Japonia, bătă­lia din strâmtoarea Tuşima şi când a semnat ucazul de înfinţare a Dumei (primul parlament rusesc); când reprezentantul suprem al unui regim astfel vorbeşte, sistemul de guvernământ este dela sine condam­nat şi cu el întreaga societate pe care se sprijină.

Dar în afară de regimul politic, cu toate păcatele unei clase supra­puse egoiste, rătăcită în concepţii şi găunoasă din punctul de vedere moral, în afară de repartiţia mon­struoasă a proprietăţii rurale la un popor eminamente agricol; sufletul slav, la isbucnirea revoluţiei, era îmbolnăvit printr'o literatură tenden­ţios umanitaristă, răspândind cerinţa de libertate până la anarhie, lipsită de vlagă şi fără să poată radia în­credere în isvoarele de putere na­ţională. In domeniul politic şi social germenii morbidităţii se inoculaseră lumii slave pe diferite căi; origina lor depărtată era însă laboratorul unde lucraseră în taină agenţii iu­daismului distrugător.

Nicăeri nu a prins utopia fericirii comuniste rădăcini mai adânci ca în sufletul acelui popor, care, în Mol­dova pribegiei noastre prin soldaţii lui, făcea impresia unui vlăşgan molâu necopt, brutal, naiv, înclinat spre orice fel de misticism, bun să trăiască în turmă şi să dea forţa turmei sub conducerea strânsă şi energică a păstorului, dar gata să se piardă în frânturi lamentabile din momentul, ce i se dă libertatea de a judeca cu mintea lui liberă şi a se ţine pe propriile lui picioare. In această masă de oameni lipsiţi de iniţiativă, de spirit critic şi de bun simţ înăscut, s'a furişat jidanul vic­lean, cu inteligenţa lui tăioasă având programul precis de a o înflăcăra pentru idei irealizabile, de a o su­gestiona împingând'o în urmă la opera distrugerii, pentru ca, redusă la mizerie, să-i pună mai statornic jugul pe grumaz.

Se poate ca mişcarea comunistă să găsească mai uşor teren favorabil, acolo unde domneşte nemulţumire politică şi socială; dar pentru noi românii dovada s'a făcut că aceasta boală, de provenienţă şi propagandă semită, pune stăpânire numai pe cei săraci cu duhul. Nu se poate spune că în 1917 populaţia românească, în­grămădită în Moldova, ori că armata română din acel timp concentrată în acelaşi colţ de ţară avea motive să fie mulţumită cu viaţa ei de toate zilele; nu se poate spune că prin contactul inevitabil cu un milion de soldaţi ruşi bolşevizaţi oştirea noastră nu a avut prilejul să afle despre teoriile raiului comunist; şi totuşi acel simplu soldat român, care sân­gerase la Mărăşeşti şi care abia îşi ţinea zilele cu hrana dela regi­ment, a ştiut să păstreze o admira­bilă structură sufletească nealterată, a rămas până la sfârşit neatins de molima bolşevică, pentrucă aşa îl povăţuia pe el o licărire de menta­litate latină în care sta ascuns ca un tezaur nepieritor simţul ordinei, aşa îl povăţuia să se poarte cuviincios, supus şi brav bunul simţ al stră­moşilor, fără ştiinţă de carte, dar plămădit din judecata lor dreaptă din inteligenţa lor naturală şi din experienţa veacurilor trăite cu dorul de mai bine. La rus această co­moară sufletească lipsind, i-a fost uşor jidanului să arunce într'un pă­mânt necultivat sămânţa dezordinei; i-a fost uşor să pătrundă în fibrele unei societăţi fără busolă şi fără ideal, să-i exploateze toate nevoile şi toate viţiile, să se facă indispen­sabil pentru ca la momentul din vreme pregătit, când va isbucni inevitabila criză de intoxicare prin germenii iudaismului, din microbi să răsară ca prin minune tiranii jidani ridicaţi pe ruinele organismului na­ţional descompus. Această descom­punere era fatal să vie, dacă ne în­făţişăm următorul tablou prezintat de fostul ministru de externe în Franţa, de dl Flourens, în cartea lui scrisă acum vreo 20 de ani, întitulată la France conquise (pag. 18). Iată cum zugrăveşte societatea rusă:

„Fără mijlocirea jidanului, ţăranul nu ar putea să-şi vîndă grâul, nu ar putea să-şi cumpere vite; negus­torul nu ar putea să se aprovizio­neze cu marfă, nu ar putea să-şi plătească poliţele la scadenţă; ofi­ţerul nu ar putea să-şi achite da­toriile şi să-şi plătească chefurile somptuoase, unde statele-majore îşi ruinează punga şi sănătatea; nobilul nu şi-ar putea întreţine servitorimea şi dezordinea luxoasă a felului său de viaţă. Jidanul pătrunde în toate administraţiile private şi publice; el are acces în birourile ministerelor, în secretariatele marilor duci şi până în cabinetul Majestăţii Sale Imperiale. El este organizatorul întreprinderilor industriale şi comerciale, samsarul direct al afacerilor de sentiment şi de bani. El are amestecul lui în intrigele şi coteriile ce se agită, ce se risipesc în sforţări neputincioase în sînul unei societăţi neliniştite, tulbu­rată şi dezorganizată prin trândăvie şi plictiseală. El este acela care în­ lesneşte toate stricăciunile şi promoveazâ toate orgiile. El cunoaşte mis­terele afacerilor de femei precum şi secretele cancelariilor, el cunoaşte slă­biciunile oamenilor de Stat ca şi viţiile oamenilor dela curte. In mij­locul inerţiei, al limfatismului, al amorţelii generale, el este şurupul în mişcare; în definitiv el este stăpânul ocult şi detestat". [1]

Din mijlocul rasei „stăpânului ocult şi detestat" s'a ridicat prin revoluţia, fermentată şi finanţată de neamul lui Israel, o ceată de stăpâni oficiali mult mai detestaţi ca în Rusia ţaristă, dar acum temuţi de moarte pentrucă tiranii la cea mai mică bănuială de nesupunere răs­pândesc moartea în jurul lor.

Din galeria conducătorilor jidani, de-al căror nume poporul rus, odată liberat, se va lepăda cu oroare şi se va ruşina adânc de a fi crezut cu naivitate în şuerătura şarpelui semit, din această serie de chipuri carac­teristice ale rasei, desprindem astăzi figura lui Apfelbaum, ce se ascunde sub numele Zinowiew. Un jidan scurt de statură şi îngrăşat peste măsură dela revoluţie încoace, roşu, cu părul creţ, cu urechile mari şi bleojdite, cu pleopele căzute peste nişte ochi aruncând o privire vioaie şi vicleană, cu nasul gras şi turtit sub care este schiţată o gură mare ce exprimă un materialism feroce. Peste întreaga figură pluteşte aerul unei fiinţe ordinare ce îşi urmăreşte cu deplină linişte planuri ce nu e prudent a le destăinui. Dintre toţi fruntaşii sovietici, el este cel mai respingător nu numai prin fisicul lui ingrat, nu numai prin viaţa lui par­ticulară tăvălită în orgii şi în desfrâu, ci mai ales prin cruzimea, caracte­ristică rasei lui când ajunge la pu­tere. Un singur fapt, spre a pune în adevărata lumină bruta însetată de sânge. Sub el, ajuns guvernator al Petrogradului, populaţia oraşului a scăzut dela 2.5 milioane la 600.000, şi când nenorociţii locuitori nemaiputând să îndure suferinţele au voit să emigreze în massă, jidanul Apfelbaum a oprit emigrarea spre a le prelungi mizerabila durere. Un alt fapt. Când s'a svonit că s'ar fi urzit un atentat contra lui Lenin, jidanul Apfelbaum, temându-se de propria lui existenţă, a ordonat o cercetare arestând 800 de persoane nevinovate, care până la unul au fost executate în închisoare la un simplu gest al dictatorului semit. Şi acest „astru sovietic" vrea să fericiască lumea cu atare regim, luând Preşedinţia la Comitetul executiv al Internaţionalei a III, care şi-a pus drept ţintă de­ ocamdată bolşevizarea Europei! Ce înseamnă încercarea de înfăptuire a paradisului comunist, asupra acestui capitol ne poate informa şi edifica Bulgaria cu începutul de executare operată la catedrala din Sofia!

La sfârşitul anului 1920 Zinowiew a participat la o întrunire a comu­niştilor germani, ţinută la Halle. Ce va fi vorbit semitul revoluţionar înţelege oricine; dar ce impresie a făcut asupra unui înflăcărat comunist, de origină german, aceasta ţinem să o comunicăm marelui public ro­mânesc, după revista Weltkampf din 1 Martie 1925, din care am luat datele de mai sus. După ce îi face portretul şi îi desvălue ipocrizia ac­ţiunii lui de a se da drept reprezen­tant al clasei muncitoreşti, urmează:

Şi acest om are îndrăsneala să deschidă lupta contra capitalismului! Acest om care face impresia unui îmbogăţit de războiu, care este atât de laş încât nici are curajul să treacă singur o stradă de a curmezişul!" Autorul german îşi termină articolul adresând tovarăşilor munci­tori, drept concluzie, următoarele cuvinte: „Scuturaţi jugul rasei jido­veşti! Suntem cu toţii rătăciţi şi or­biţi." Această impresie a făcut'o Zi­nowiew într'o mişcare comunistă care a frământat acum 5 ani, un popor cult, cu putinţa de a judeca dupăce s'a liberat de zăpăceala pe­riculoasă răspândită în lumea, obosită şi amărâtă de războiu, prin perfida propagandă semită.

Criza post belică e la sfârşitul ei, dlor jidani, deşi v'aţi străduit din răsputeri să o prelungiţi şi să o fa­ceţi cât mai dureroasă. Această criză România întregită a străbătut'o cu răbdarea şi cu bunul simţ înăscut neamului nostru. Cu toată propa­ganda voastră plină de venin, şi în­cărcată de planuri subversive, nu aţi isbutit să clintiţi din sufletul popo­rului român convingerea şi mai ales sentimentul că binele vine încet dar sigur prin păstrarea ordinei şi prin muncă productivă de toate zilele, prin acea muncă care aduce ogoare­ lor noastre belşugul de care vă bu­curaţi şi voi, paraziţi ai acestei ţări. Nu aţi isbutit să ne schimbaţi men­talitatea cu toate imensele sacrificii, pe care finanţa voastră internaţională le face pentru a întreţine „anumita presă"; nu aţi putut să bolşevizaţi judecata sănătoasă a poporului ro­mân cu toate greutăţile economice în care se sbate. Dar în schimb, prin manevrele voastre duşmănoase de a ne calomnia în streinătate, de a ză­dărnici consolidarea ţării, de a ne învrăjbi cu minorităţile creştine, de a ne clătina credinţa în viitorul superb al acestei ţări, care va trebui să aparţină românilor şi populaţiilor de baştină în virtutea principiului proporţionalităţii; prin tactica voastră de a ne arăta că aţi devenit puter­nici, pretenţioşi şi ameninţători sub scutul Ligei Naţiunilor; prin nenoro­cita voastră politică de a vă afirma deosebirea ireductibilă faţă de noi poporul-gazdă, aţi ajuns la un re­zultat pentru care astăzi mişcarea naţionalistă şi mâine întreaga suflare românească vă va fi recunoscătoare: ne-aţi învăţat a vă cunoaşte. Vă mulţumim.

[1] Citat de Roger Lambelin în cunoscuta lucrare L'lmpérialisme d'Israel pag. 174-75.

I. C. Cătuneanu

(Material preluat din revista Înfrățirea Românească, anul I nr. 6 din 15 iulie 1925)