Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu

S'au înscris alte câteva mii de apărători. Măsurile de ordine. Juraţii focşeneni merg în grup. Un apel al d-nei Maria Cuza. Achitarea e sigură.

Un fenomen interesant şi foarte grăitor se petrece în jurul procesului lui Corneliu Codreanu. Cu cât autorităţile fac tot felul de presiuni, cari să ducă la condamnare, cu atâta curentul favorabil achitării sale creşte în mijlocul opiniei publice cinstite româneşti.

Procesul lui Corneliu Codreanu a luat astăzi proporţii epice. Se vede acest fapt nemaipomenit că din toate părţile ţării, bunii români aleargă ca apărători. Dela ţăran, până la intelectualul de seamă, toţi şi-au dat întâlnire la bara apărării, ca să ridice cuvântul lor răspicat pentru achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu. Procesul acesta a ieşit din marginile stricte ale cronicei judiciare. A intrat în interesul şi odată cu aceasta în cântecele poporului, ceeace înseamnă că verdictul se poate mai dinainte cunoaşte.

Ştirile ce le avem până acum despre proces sunt din cele mai emoţionante.

Mii de noi apărători şi-au trimis înştiinţările curţii cu juri din Turnu-Severin. Din Focşani vor veni cu miile participanţii cari s'au înscris şi-au plătit chiar drumul. Din Galaţi se vor urca cu vaporul pe Dunăre. Din Ardeal vor străluci în albeaţă costumele moţilor.

Parecă e un făcut, ca Severinul, care a fost puntea de legătură cu strămoşii noştri romani, să fie astăzi locul de afirmare al demnităţii naţionale şi de cimentare a virtuţilor noastre creştine.

Autorităţile se pare că vor lua măsuri din cele mai severe. Parte din ele sunt cunoscute, oprirea oamenilor în gări, arestările şi altele. Poate se vor mai găsi şi altele noi.

Să nu se uite însă că instanţa juraţilor este instanţă de justiţie populară. Şi poporul va ţinea să i se respecte simţul de dreptate.

Un frumos gest fac juraţii focşeneni, cari se vor prezenta cu toţii la Severin, ca apărători. Mamele române nu vor lipsi nici ele, dela locul datoriei. Iată apelul adresat de d-na Maria A. C. Cuza, soţia marelui luptător pentru apărarea naţională creştină:

Către Femeile Române!

In luna de faţă Maiu, urmează să se judece la Turnu-Severin procesul studentului luptător Corneliu Zelea-Codreanu.

Când mai multe mii de Români bărbaţi, s'au înscris ca apărători ai lui, nu se poate ca femeile române să stea nepăsătoare!

Legile ţării ne îngădue şi nouă să apărăm pe cei buni înaintea juraţilor.

Să ne folosim dară şi de acest drept, înscriindu-ne cât mai multe femei ca apărătoare ale lui Codreanu, — chiar dacă împrejurările nu ne-ar îngădui ca toate să mergem la proces, ori să venim la cuvânt.

Să se ştie însă, de toţi, că gândul şi sufletul nostru sunt acolo şi că cerem hotărît achitarea lui Codreanu!

Pentru acest scop, rugăm pe toate surorile de o credinţă cu noi, să înainteze dlui Preşedinte al Curţii cu juri din Turnu-Severin o cerere, de cuprinsul următor:

Subscrisa . . . locuitoare în comuna . . . str. . . . No. . . judeţul . . ., am onoarea vă ruga să binevoiţi a mă înscrie printre apărătorii lui Corneliu Zelea-Codreanu, în procesul acestuia, ce urmează să se judece înaintea Curţii cu juri din Turnu-Severin.

Rugăm pe surorile noastre din oraşele şi satele României Mari, să grăbească a înainta sute de astfel de cereri, împlinind forma cuvenită. Petiţiunile acestea veţi binevoi a le trimite, în scrisoare recomandată, la adresa: Doamnei Maria A. C. Cuza, în Iaşi, str. Codrescu No. 3 — de unde vom purta de grijă, ca să fie înmânate la timp dlui Preşedinte al Curţii cu juri.

In numele unui grup de d-ne din Iaşi:

Maria A. C. Cuza.

După toate semnele ce se arată dinainte, achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu e sigură!

(i. is.)

(Material preluat din revista Înfrățirea Românească, anul 1, nr 2 din 15 mai 1925)